FÖRETAGET

AB Fyhrs Tryckluft Service utför nyinstallationer samt service och underhåll av tryckluftsutrustning för en kundkrets som består av både företag och institutioner.
Företagets ledningssystem praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och är ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden i centrum.

Vi vill också att verksamheten skall kännetecknas av omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö och aktivt verka för att minimera de moment som kan innebära ohälsa. Vår största miljöpåverkan är utsläpp orsakade av transporterna. Vår positiva miljöpåverkan är att vi säkerställer rätt hantering av kundernas restprodukter vid service och underhåll av utrustning samt strävar efter att erbjuda kunderna, i så hög grad som möjligt, miljövänligare samt energisnålare alternativ. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön samt arbetsmiljön i centrum.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet samt arbetsmiljö och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

– Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

– Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

– Vi ska genom aktivt hälsofrämjande arbete bibehålla det låga sjuktalet (antalet långtidssjuka) samt den låga olycksfalls- och tillbudsstatistiken.

– Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs    av som en miniminivå.

Call Us